Privacyverklaring / GDPR

Raats schrijnwerkerij bvba (verder “BOUWONDERNEMING” of “wij”) neemt uw rechten bij
gegevensverwerking ernstig. In dit document legt Raats schrijnwerkerij uit hoe het uw
persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Raats
schrijnwerkerij op het vlak van gegevensverwerking.
De verantwoordelijke voor de verwerking is Raats schrijnwerkerij, Kalmthoutsesteenweg 185 bus a
2990 Wuustwezel Tel 03/669 67 83 BTW be 0454 844 183 .
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen bovenstaande
contactgegevens .Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te
identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon
verstrekken.


Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Raats schrijnwerkerij gegevens?
Raats schrijnwerkerij verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep
doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.) [INDIEN VAN TOEPASSING – , wanneer u zich
inschrijft op onze nieuwsbrief of] wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die
activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering
van de projecten die wij met u sluiten.
Bent u leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen
in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde
“leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze
werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.
Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier / onderaannemer, bij het opmaken van
facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze
activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten
omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.
Tevens kunnen wij gebruik maken het gerealiseerde werk- dit door middel van foto’s die op de
website en/of op de facebookpagina zullen geplaatst worden.


Welke gegevens verzamelt en verwerkt Raats schrijnwerkerij ?
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het
project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele
gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle
andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook
mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig
project.

| algemeen beleid gegevensverwerking extern – versie 23.4.2018 | p. 2
Tevens kunnen wij gebruik maken het gerealiseerde werk- dit door middel van foto’s die op de
website en/of op de facebookpagina zullen geplaatst worden.
Van leveranciers / onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de
werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het
type werken.
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.


Hoe verzamelt Raats schrijnwerkerij uw gegevens?
Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult.
Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze
onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers /
onderaannemers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw
gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.
Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan
vinden op onze cookiepolicy. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het
gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast
verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter
beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te
maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.]


Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Raats schrijnwerkerij ?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij
met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de
grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de
verwerking “boekhouding”.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct
marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als
onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er
steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht
van verzet toe te kennen.


Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer,
leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de
dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers /
leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij
hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij
ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen
is voldaan.

| algemeen beleid gegevensverwerking extern – versie 23.4.2018 | p. 3
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.
Dit kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan
worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij
toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in
een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst
ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.]

Uw rechten
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of
wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Raats schrijnwerkerij Kalmthoutsesteenweg 185 a
2990 Wuustwezel Tel 03/669 67 83 – info@schrijnwerkerijraats.be], met een bewijs van uw identiteit.
Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen
recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Raats schrijnwerkerij uw gegevens verwerkt, kan
u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be),
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Wijzigingen
Raats schrijnwerkerij behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.
Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.